Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. Przez ponad 20 lat swej działalności InE stał się jednostką wyspecjalizowaną oraz uznaną w sprawach zrównoważonego rozwoju, a swym charakterem i wiedzą służy coraz szerszemu kręgowi odbiorców.

Instytut powstał z misją budowania pomostów między ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem oraz przenoszeniem i adaptacją doświadczeń w ochronie środowiska państw wysokorozwiniętych do warunków polskich, w szczególności w okresie transformacji oraz przygotowań i wejścia do Unii Europejskiej. Celem InE jest również inicjowanie i wzmacnianie instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obecnie misja Instytutu na rzecz Ekorozwoju ulega przekształceniu w kierunku służenia przyszłym pokoleniom i brzmi: „W interesie przyszłych pokoleń”. Instytut formułuje warunki o charakterze gospodarczym, przyrodniczym i społecznym, jakie powinny być zapewnione, aby bieżące pokolenie mogło uwzględniać interes przyszłych generacji. Dla realizacji tego celu InE utrzymuje kontakty z Parlamentem oraz instytucjami rządowymi RP, zwłaszcza z Ministerstwami: Środowiska, Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki. InE współpracuje także z instytucjami samorządu terytorialnego (lokalnego i regionalnego), a także instytucjami naukowymi i gospodarczymi. Naturalnymi partnerami Instytutu są organizacje pozarządowe zwłaszcza ekologiczne. InE podejmuje także dialog z przedsiębiorcami.

Instytut działa na forum europejskim w ramach European Environmental Bureau (EEB). Przedstawiciel Instytutu jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. InE działa w kraju w koalicjach organizacji społecznych, m. in. Koalicji Klimatycznej, Koalicji ds. Funduszy UE, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW). Jednocześnie pracownicy InE działają w różnorodnych ciałach doradczych.

Kierunki działania InE

  • ochrona klimatu
  • zrównoważone podejście do rozwoju: energetyki, transportu, turystyki, terenów wiejskich i miast
  • gospodarka niskoemisyjna
  • Natura 2000 a turystyka
  • zrównoważona konkurencyjność
  • zielone miejsca pracy
  • przyjazne środowisku fundusze UE
  • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
  • ekologiczna reforma podatkowa