„ENERGETYCZNIE ZAKRĘCENI”

Konkurs dla dzieci i młodzieży z Rejowca Fabrycznego

o tym jak oszczędnie korzystać z energii i nie zanieczyszczać środowiska

 

REGULAMIN KONKURSU

rok szkolny 2012/2013

 

§ 1 Informacje podstawowe

1.     Organizatorem konkursu „Energetycznie zakręceni” jest Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) z siedzibą w Warszawie, ul. Nabielaka 15 lok. 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000134492, we współpracy z Burmistrzem Miasta Rejowiec Fabryczny.

2.     Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (nr umowy: 0487/D/2/2012).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.     Konkurs jest kierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym, zwanych dalej Szkołą Podstawową i Gimnazjum.

2.     Konkurs nawiązuje do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, przede wszystkim takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, chemia – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Załącznik nr 4 (Dz. U. nr 4, poz.17, 15 stycznia 2009 r.).

3.     Podstawowe informacje formalne związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej projektu (www.archiwum.wlacz-sie.pl) oraz w Sekretariacie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

4.     Opiekunem konkursu ze strony organizatora, odpowiedzialnym za jego prawidłowe przeprowadzenie, jest p. Agata Golec, zwana dalej Opiekunem.

 

§ 3 Cele Konkursu

1.     Konkurs ma na celu:

 • zwiększenie wiedzy z zakresu efektywnego i przyjaznego dla środowiska gospodarowania energią wśród dzieci i młodzieży, ich nauczycieli oraz rodziców i opiekunów,
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do przedstawienia swojej wizji pozytywnych zachowań w tym zakresie i wdrażania jej w swoim codziennym życiu,
 • zwiększenie umiejętności przekładania treści specjalistycznych na język obrazu (plakaty, rysunki, prezentacje multimedialne),
 • przybliżenie tematyki Energetycznych Narad Obywatelskich, w których mieszkańcy Rejowca Fabrycznego uczestniczą w ramach projektu pt. „Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych”,
 • rozpowszechnienie informacji o w/w projekcie,  promocję jego głównych idei i założeń.

 

§ 4 Warunki formalne udziału w Konkursie

1.     Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum biorą udział w Konkursie indywidualnie, pod kierunkiem nauczycieli.

2.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie Ucznia przez Nauczyciela do Opiekuna konkursu w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r., w formie pisemnej:

3.     Do udziału w Konkursie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum mogą zgłosić dowolną liczbę uczniów.

4.     Każdy uczestnik Konkursu może przygotować tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa może mieć tylko jednego autora.

5.     Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie prac konkursowych (w całości bądź we fragmentach) na stronie internetowej projektu i ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych i edukacyjnych realizowanych przez Organizatora.

6.     Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora danych uczestników Konkursu dla celów statystycznych i edukacyjnych. Uczestnikom Konkursu przysługują należne im prawa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§ 5 Zadania Konkursu

1.     Konkurs polega na:

a.     przeprowadzeniu przez Nauczycieli zajęć lekcyjnych lub zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum związanych z tematyką Konkursu (efektywne i oszczędne gospodarowanie energią, ze szczególnym uwzględnieniem problemu niskiej emisji), z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez organizatora Konkursu.

b.     przygotowaniu przez Uczniów prac własnych z wykorzystaniem wiedzy szkolnej oraz materiałów zebranych samodzielnie. Uczestnicy mogą zgłaszać prace w ramach jednego z następujących  tematów:

                    i.      Promocja efektywnego gospodarowania energią, czyli jak możemy oszczędzać energię w domu, szkole lub mieście.

                    ii.      Zapobieganie niskiej emisji, czyli dlaczego nie powinniśmy palić śmieci.

2.     Prace zawierające materiały skopiowane bez praw autorskich będą odrzucane, a takie postępowanie będzie potępiane.

 

§ 6 Prace Konkursowe

1.     Prace Konkursowe będą wykonane w trzech kategoriach:

 • dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej – RYSUNEK (w rozmiarze nie większym niż A3);
 • dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej – PLAKAT (w rozmiarze nie większym niż A2)
 • dla klas 1-3 Gimnazjum – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA (nie więcej niż 10 slajdów w formacie plików Microsoft PowerPoint lub Adobe PDF).

2.     Prace powinny zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko autora,
 • numer klasy i nazwę szkoły,
 • imię i nazwisko nauczyciela.

3.     W przypadku rysunku i plakatu dane należy umieścić na odwrocie pracy, a w przypadku prezentacji multimedialnej na ostatnim slajdzie.

4.     Prace w wersji elektronicznej (prezentacje multimedialne) należy przekazać na płycie CD a ich rozmiar nie może przekroczyć 10 MB.

5.     Prace muszą być pisane w języku polskim.

 

§ 7 Przebieg Konkursu i postanowienia organizacyjne

1.     Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu jest zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://archiwum.wlacz-sie.pl), na stronach internetowych Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i/lub miasta Rejowiec Fabryczny oraz na tablicach informacyjnych i/lub plakatach w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

2.     Regulamin IV edycji Konkursu dostępny jest od momentu ogłoszenia Konkursu w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu oraz w Sekretariacie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

3.     Konkurs trwa od 8 kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013 r..

4.     Zgłoszenia Uczniów przez Nauczycieli trwają do 22 kwietnia 2013 r.

5.     Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Opiekun konkursu.

6.     Prace konkursowe muszą zostać zebrane przez Nauczycieli, zgłoszone do Opiekuna konkursu i złożone w Sekretariacie Szkoły do 13 maja 2013 r.

7.     Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 21 maja 2013 r. przez wywieszenie listy laureatów w widocznym miejscu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz na stronie internetowej projektu.

8.     Nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej projektu.

9.     Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas wysłuchania publicznego podsumowującego narady obywatelskie „Włącz się” w Rejowcu Fabrycznym, 4 czerwca 2013 r.

 

§ 8 Komisja Konkursowa

1.     Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, którą kieruje jej Przewodniczący. Za organizację pracy Komisji odpowiada Opiekun konkursu.

2.     Komisję i Przewodniczącego powołuje Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). W skład Komisji wchodzą trzy osoby, w tym przedstawiciel Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny.

3.     Komisja Konkursowa ocenia prace konkursowe wykonane w ramach Konkursu oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. Praca Komisji jest niezależna, a jej decyzje są ostateczne (za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 10). Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany liczby oraz zestawu nagród i wyróżnień.

4.     Ocenie Komisji podlegać będą następujące aspekty pracy:

 • zawartość merytoryczna i zgodność z tematem,
 • oddziaływanie promocyjno-edukacyjne,
 • innowacyjne, kreatywne podejście do tematu,
 • jakość i estetyka wykonania.

5.     Prace Komisji dokumentuje protokół przygotowany po dokonaniu oceny prac i przydzieleniu nagród regulaminowych, który następnie zostaje przedłożony Zarządowi InE.

6.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Zarządu InE. Skargi rozpatruje Zarząd InE po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

 

§ 9 Nagrody

1.     Komisja Konkursowa przyzna:

 • 3 nagrody główne – po jednej dla wybranej pracy z każdej z trzech kategorii. Nagrodzeni uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i tablety ufundowane przez Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny;
 • 3 nagrody specjalne – po jednej dla wybranej pracy z każdej z trzech kategorii. Nagrodzeni uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe związane z tematyką konkursu;
 • po 5 wyróżnień dla wybranych prac z każdej z trzech kategorii: wyróżnieni uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe związane z tematyką konkursu.

2.     Komisja Konkursowa wyróżni także dyplomami i upominkami nauczycieli opiekujących się uczniami.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1.     Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu w uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania.

2.     Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie uczestnika działającego sprzecznie z niniejszym regulaminem, w tym nie przyznania mu nagrody.

3.     Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej projektu.

4.     Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju zastrzega sobie prawo anulowania w całości lub w części decyzji Komisji Konkursowej w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy Komisji lub jej członków, w tym zmianę oceny prac konkursowych.