12 marca 2013 roku w godzinach popołudniowych odbyło się w Rejowcu Fabrycznym pierwsze z serii czterech spotkań energetycznej narady obywatelskiej. Uczestniczyło w nim 22 mieszkańców reprezentujących różne zawody, grupy wiekowe, ale też zamieszkujących różne osiedla. Mieszkańcy ci zgłosili chęć udziału w naradzie w trakcie prowadzonego w ostatnich tygodniach naboru i będą uczestniczyć w kolejnych spotkaniach narady.

Celem pierwszego spotkania było przede wszystkim poznanie się i integracja uczestników oraz identyfikacja potrzeb Rejowca z zakresie energii, o których będziemy rozmawiać w kolejnych tygodniach. Wstępem do rozmowy i pracy w grupach była prezentacja eksperta ds. energii, który opowiedział o celach globalnych, unijnych i krajowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz powiązanych z nimi celach w zakresie energii, w tym planach odejścia od źródeł konwencjonalnych na rzecz energii odnawialnej oraz racjonalnego wykorzystania energii. Zastanawiano się też nad dylematami związanymi z podjęciem decyzji inwestycyjnych odnośnie energii na poziomie gminy czy miasta.

Uczestnicy narady pracują w podgrupach

 W dalszej kolejności uczestnicy zastanawiali się o czym należy rozmawiać w trakcie kolejnych spotkań narady obywatelskiej, co jest ważne dla Rejowca i jakie obawy oraz nadzieje mogą towarzyszyć tym tematom. Każda grupa spisała swoje przemyślenia i zaprezentowała na forum, po czym nastąpiło wspólne podsumowanie. W ten sposób z wielu różnorodnych pomysłów udało się dokonać wyboru sześciu tematów przewodnich. Następnie, wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w tzw. „słomianym głosowaniu”, dzięki czemu udało się wspólnie wybrać jedno, choć złożone z trzech podtematów zagadnienie.

Słomiane głosowanie

Zagadnieniem, o którym będziemy rozmawiać w kolejnych tygodniach będzie: organizowanie mieszkańców wokół tematu zwalczania niskiej emisji, do czego potrzebna będzie edukacja i świadomość.

Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał upominek – energooszczędną żarówkę.

Drugie spotkanie energetycznej narady obywatelskiej odbędzie się w dniu 19 marca, także w godzinach popołudniowych. Już teraz serdecznie zapraszamy!

20 marca rano spotkamy się z nauczycielami zespołu szkół w Rejowcu i wspólnie wybierzemy temat „energetycznego” konkursu plastycznego dla uczniów